London, UK - November 2023 Kannada Panchangam

ಭಾನು ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2023 - 2024 Kannada Calendar for London, UK

September 2023

London, UK

October 2023

London, UK

November 2023

London, UK

December 2023

London, UK

January 2024

London, UK

February 2024

London, UK

March 2024

London, UK

April 2024

London, UK

May 2024

London, UK

June 2024

London, UK

July 2024

London, UK

August 2024

London, UK